Informatieverstrekking over duurzaamheid

Op 10 maart 2021 is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (ook wel Transparantieverordening of SFDR genoemd) van toepassing geworden. Beheerders van beleggingsinstellingen zoals Brand New Day Vermogensopbouw N.V. (hierna: ‘Brand New Day’ of ‘wij’) zijn volgens de Transparantieverordening verplicht om beleggers te informeren over de manier waarop wij bij onze werkzaamheden rekening houden met duurzaamheidsaspecten. Dat houdt in dat wij beleggers op de hoogte moeten stellen van de manier waarop wij duurzaamheidsaspecten hebben geïntegreerd:

Hieronder lichten we per artikel toe hoe wij omgaan met de Transparantieverordening.

A. Duurzaamheidsinformatie Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Integratie van duurzaamheidsrisico’s in ons beleggingsbeleid (Artikel 3 Transparantieverordening)

Duurzaamheidsrisico’s zijn gebeurtenissen of omstandigheden op ecologisch of sociaal gebied of op het gebied van governance (ondernemingsbestuur) die, indien zij zich voordoen, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatieve invloed op de waarde van beleggingen kunnen veroorzaken. Duurzaamheidsrisico’s kunnen op zichzelf staande risico’s zijn of zich manifesteren via of in samenhang met andere risicofactoren die bij beleggen horen, zoals marktrisico, tegenpartijrisico of wet- en regelgevingsrisico’s.

Wij zijn van mening dat de markt dermate efficiënt is dat ook duurzaamheidsrisico’s adequaat worden weerspiegeld in de marktprijzen van financiële instrumenten. Daarom houden wij bij onze beleggingsbeslissingen beperkt rekening met duurzaamheidsrisico’s. Door niet te beleggen in aandelen van bedrijven die onvoldoende rekening houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur worden duurzaamheidsrisico’s in onze beleggingsfondsen in beperkte mate verminderd. Daarnaast is diversificatie één van de pijlers van het beleggingsbeleid van Brand New Day. Door binnen elke beleggingscategorie de beleggingen waar het kan zoveel mogelijk te spreiden over verschillende bedrijven, sectoren, regio’s of segmenten zal de impact van een manifestatie van één van de duurzaamheidsrisico’s op het rendement van één van de beleggingen binnen de beleggingscategorie een relatief beperkt effect hebben.

Let wel: door deze aanpak beperken we de risico’s van beleggen, maar kunnen ze niet vermijden. Wie belegt, kan zijn inleg verliezen. Wilt u meer informatie over de specifieke risico’s van onze fondsen? Dan kunt het prospectus van onze beleggingsfondsen doornemen. U vindt de actuele prospectussen in het documentencentrum.

(datum publicatie: 25 oktober 2022)

Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking genomen (Artikel 4 Transparantieverordening)

Beleggingsbeslissingen kunnen leiden tot negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren. De subfondsen van BND Paraplufonds I en van BND Paraplufonds II beleggen in breed gespreide marktgewogen indexfondsen waarvan op dit moment onvoldoende informatie beschikbaar is om alle negatieve effecten van beleggingsbeslissingen te kunnen bepalen. Om deze reden houden wij bij het nemen van beleggingsbeslissingen geen rekening met mogelijke negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren.

Indien in de toekomst de beschikbaarheid van deze informatie verbetert zullen wij opnieuw beoordelen of de negatieve effecten bij het nemen van beleggingsbeslissingen kunnen worden meegenomen.

(datum publicatie: 25 oktober 2022)

Integratie van duurzaamheidsrisico’s in het beloningsbeleid (Artikel 5 Transparantieverordening)

Brand New Day heeft haar beloningsbeleid schriftelijk vastgelegd. Dit beleid voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, is vanzelfsprekend genderneutraal en is in overeenstemming met haar bedrijfscultuur (‘calvinistisch in kosten, bourgondisch in service’), waarden (‘nuchter en ondernemend’), strategie, doelstellingen en langetermijnbelangen. Het beloningsbeleid geldt voor alle medewerkers, niet alleen voor de directie, en is ongeacht de aard, omvang en duur van de arbeidsovereenkomst. Uiteraard belonen wij om talent aan te trekken en te behouden, met als randvoorwaarde een beheerste en integere bedrijfsvoering gericht op de lange termijn.

Brand New Day houdt in haar beloningsbeleid niet expliciet rekening met duurzaamheidsrisico’s. Concreet betekent dit dat in het beloningsbeleid ten aanzien van variabele loonbestanddelen geen doelstellingen op het gebied van het beheersen van duurzaamheidsrisico’s zijn opgenomen. Indien u geïnteresseerd bent in ons beloningsbeleid, kunt u deze hier lezen.

(publicatiedatum 25 oktober 2022; gewijzigd per 22 november 2022)

B. Duurzaamheidsinformatie – per fonds

Algemeen

De Transparantieverordening onderscheidt 3 type financiële producten en verlangt van beheerders van beleggingsinstellingen zoals Brand New Day dat zij hun fondsen indelen in één van onderstaande categorieën:

Fondsindeling BND Paraplufonds I en II

Brand New Day classificeert alle subfondsen van BND Paraplufonds I en van BND Paraplufonds II op dit moment ofwel als artikel 8-fonds, als artikel 9-fonds of als standaard fonds (= artikel 6-subfonds). Binnen de artikel 8-producten maakt zij onderscheid tussen lichtgroene en groene subfondsen.

Meer informatie over de manier waarop onze subfondsen ecologische of sociale kenmerken promoten of waarop wij duurzame doelstellingen via onze subfondsen beogen te realiseren is te vinden door te klikken op de naam van de lichtgroene, groene of donkergroene subfondsen. De duurzaamheidsinformatie die dan wordt getoond dient als invulling van artikel 10 van de Transparantieverordening. Omdat de standaard fondsen geen ecologische of sociologische kenmerken promoten en geen duurzame doelstellingen hebben, is daarover niet meer informatie met betrekking tot de duurzaamheid beschikbaar.

Ook in de Supplementen van de prospectussen van BND Paraplufonds I en BND Paraplufonds II en in Bijlage II Duurzaamheidsinformatie van de prospectussen kan nadere informatie worden gevonden over de duurzaamheidskenmerken die in een subfonds worden gepromoot of over de duurzame doelstellingen die een subfonds nastreeft.

(datum publicatie 25 oktober 2022; gewijzigd per 1 januari 2023)

Scroll naar boven